Thành ngữ tiếng anh

Giới thiệu với các bạn thành ngữ hữu ích hay dùng.

idiomatic-american-english.PDF