Lưu thông tin vào hạt lượng tử bằng sóng âm


Các nhà khoa học thành công chuyển hạt mang điện thành âm thanh và ngược lại  để lưu trữ thông tin cho máy tính lượng tử.